เงื่อนไขการให้บริการ

SERVICE POLICY

(นโยบายการรับประกันสินค้า)

การให้รับประกันสินค้าทุกชนิดที่ซื้อจากทางบริษัทจะเริ่มนับจากวันที่ซื้อสินค้า หรือจากสติกเกอร์รับประกันของบริษัท (Void) สินค้าที่รับประกันต้องเสียจากการใช้งานปกติ เท่านั้นไม่รวมถึงการใช้งานที่ผิดไปจากการใช้งานการบำรุงรักษาไม่ถูกวิธี,อุบัติเหตุ ,ความชื้น, ตกหล่น,หรือถูกสารเคมี,การติดตั้งผิดวิธี,คราบสนิม(Oxide),และความผิดพลาดอื่นๆ เช่น แตก, หัก,บิ่น,งอ,ร้าว,ทะลุ,ไหม้ รวมถึงมีสิ่งแปลกปลอม อันเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์นั้นๆ จะถือว่าสินค้านั้นสิ้นสุดการรับประกันทันที

Warranty Condition

 (เงื่อนไขของการรับประกันสินค้า)

1.           สินค้าที่นำมาเปลี่ยน หรือส่งซ่อม จะต้องมีสติ๊กเกอร์รับประกันหรือ(Barcode)ของบริษัทฯหรือ Serial Number ในสภาพที่สมบูรณ์ ถ้ามีรอยชำรุด ฉีกขาด หลุดหาย จะถือว่าสินค้านั้นสิ้นสุดการรับประกัน

2.           การเปลี่ยน และซ่อมสินค้า จะรับประกันในกรณีที่เสียหรือชำรุดจากการใช้งานปกติเท่านั้น

3.           เปลี่ยนทดแทนสินค้ารุ่นเดียวกัน หรือรุ่นใกล้เคียง โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเปลี่ยนสินค้า

4.           เสนอให้ลูกค้าทำการ Upgrade สินค้าที่มีเทคโนโลยี่สูงกว่า และเริ่มการรับประกันใหม่โดยลูกค้าจะจ่ายเงินเฉพาะส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นซึ่งทางบริษัท ฯ จะโทรแจ้งลูกค้า เพื่อยืนยันการ Upgrade ก่อนทุกครั้ง

5.           ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์ที่จะรอสินค้า บริษัทฯ จะแจ้งกำหนดการเข้าของสินค้า โดยประมาณให้ลูกค้าทราบ และ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความคืบหน้าเป็นระยะ ๆ

6.           ในกรณีที่เปลี่ยนรุ่น ลูกค้าจะต้องนำอุปกรณ์ตัวเดิมมาคืนให้ครบชุด (กล่อง, Drive, คู่มือต่างๆ ต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์)

7.           สินค้าที่เสียภายใน 7 วัน นับจากวันที่ซื้อ ทางบริษัท ฯ จะเปลี่ยนสินค้าให้ภายในระยะเวลาทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ Service Policy ของโรงงานผู้ผลิต

8.           ลูกค้าต่างจังหวัดจะต้องบรรจุสินค้าส่งเคลม ด้วยวัสดุกันกระแทกก่อนบรรจุลงกล่องให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันการเสียหายของอุปกรณ์ในระหว่างการขนส่ง กรณีสินค้าเสียหายจากการขนส่งมาจากลูกค้า บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบจากการเสียหายที่เกิดขึ้น

9.           ค่าบริการขนส่ง ในการส่งหรือรับสินค้าจากศูนย์ซ่อม อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ซื้อ (ลูกค้า)

10.        สินค้าที่ส่งซ่อมกับบริษัทฯ ถ้าฝ่ายบริการเทคนิคซ่อมได้และมีค่าใช้จ่ายทางบริษัทจะแจ้งราคาค่าซ่อมให้ทราบก่อน เมื่อลูกค้าอนุมัติ จึงจะดำเนินการซ่อมให้

11.        การรับประกันจะรับประกันเฉพาะอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ภายในไม่เกี่ยวข้องกับ Case ภายนอกของอุปกรณ์

12.        ในกรณีสินค้าที่ซื้อไปไม่รองรับ Hardware ที่มีอยู่เดิม บริษัทฯสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินทุกกรณี

13.        กรณี Software ฟรีที่ได้รับไปพร้อมเครื่อง ทางบริษัทฯ จะรับประกัน Software ที่ติดตั้งฟรีพร้อมเครื่องฯเป็นระยะเวลา 1 เดือนเท่านั้น หลังจากนั้นทางบริษัทจะคิดค่าบริการครั้งละ 1500 บาท

14.        ข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจาก Software ทางบริษัทฯจะไม่รับประกันในทุกกรณี

15.        ทางบริษัทฯจะไม่สนับสนุนการใช้ Software ละเมิดลิขสิทธิ์